Potenciál rodinného biznisu - Generačná výmena v rodinných firmách

Potenciál rodinného biznisu

Potenciál rodinného biznisu

Preverte si pripravenosť vašej spoločnosti na nové trendy

Diagnostika potenciálu firmy je úvodom v komplexnom procese nástupníctva. Analýza aktuálneho stavu firmy vám umožní správne navigovať proces nástupníctva, aby ste čo najlepšie prispôsobili stratégiu „odovzdania stráže“ súčasným a budúcim výzvam, ktorým vaša firma čelí a bude čeliť.

Ste rodinná firma, ktorá čelí výzve procesu nástupníctva? Táto služba je určená práve pre vás!

Aké výhody prináša diagnostika Potenciálu rodinného biznisu?

  • Vytvorte vecný základ pre uskutočnenie procesu nástupníctva a zvýšte šance na jeho úspech.
  • Identifikujte silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, ako aj dlhodobé potreby rodinného podniku.
  • Získajte posúdenie potenciálu spoločnosti v kľúčových oblastiach jej fungovania, čo umožní hĺbkovú personalizáciu stratégie nástupníctva pre vašu spoločnosť.

Ako diagnostika prebieha?

Táto služba spočíva v analýze kľúčových oblastí rodinného podnikania vo forme dvojdňových workshopov s využitím metód Design and Futures thinking pri zapojení vlastníkov a kľúčových zamestnancov spoločnosti. Cieľom workshopov je:

  • Analýza strategického potenciálu rodinného podniku
  • Analýza vybraných prevádzkových oblastí, kľúčových z hľadiska vykonávanej činnosti (výroba, služby)
  • Analýza silných a slabých stránok, ako aj príležitostí a hrozieb pre fungovanie spoločnosti
  • Identifikácia kľúčových budúcich potrieb spoločnosti.

Aké výsledky môžete očakávať?

Výsledkom práce vo workshopoch bude report popisujúci stav a potenciál kľúčových oblastí rodinného podniku spolu s identifikovanými silnými a slabými stránkami podniku, súčasnými a budúcimi potrebami spoločnosti v hlavných oblastiach činnosti, ako sú: výroba, technológie, ľudské zdroje, logistika, finančné zdroje, marketing. Tieto výsledky poskytnú vecný základ pre ďalšie kroky v procese nástupníctva.

Chcete si preveriť stav kľúčových oblastí vášho rodinného podniku?