Digitálne a inovačné vouchery 2023

Digitálne a inovačné vouchery 2023

Digitálne a inovačné vouchery z Plánu obnovy a odolnosti SR

14. júla 2023 boli vyhlásené výzvy na digitálne a inovačné vouchery z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkový rozpočet vyčlenený na tieto výzvy prevyšuje 23 miliónov eur. Využite príležitosť získať až 15.000 € na váš projekt pri dodržaní minimálneho 15% spolufinancovania.

Digitálny voucher

Alokovaná suma je 14.634.000 EUR.

Max. intenzita pomoci je 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Min. výška podpory je 5.000 EUR a max. 15.000 EUR.  

Podporené budú projekty s individualizovanými  riešenia a to v nasledovných oblastiach: 

  • kybernetická bezpečnosť
  • umelá inteligencia
  • automatizácia a digitálne procesy
  • cloudové technológie  
  • optimalizácia interných procesov  
  • dáta a analytika 
  • elektronický obchod (e-commerce) 
  • digitalizácia priemyslu a výroby
  • digitalizácia financií 
  • digitalizácia internetu vecí (IoT)

Pre oprávnené aktivity je akceptovaný výstup v podobe návrhu konkrétneho riešenia vo forme štúdie, analýzy, návrhu postupov alebo procesov samotnej digitalizácie.

Inovačný voucher

Alokovaná suma je 9.146.400 EUR.

Max. intenzita pomoci je 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Min. výška podpory je 2.000 EUR a max. 15.000 EUR.  

Podporené budú nasledovné aktivity: 

A. realizácia výskumno-vývojových služieb, ktorých cieľom je vývoj nových alebo zlepšenie existujúcich produktov, služieb či procesov a následné aplikovanie znalostí a technológií do praxe. Jedná sa napr. o merania, diagnostiku, testovanie, výpočty, vývoj softvéru, hardvéru, vývoj materiálu, optimalizácie procesov, funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavádzaním nového produktu a ďalšie možnosti. 

Pre oprávnené aktivity A. je akceptovaný výstup vo forme štúdie, analýzy, výskumnej správy, postupov alebo procesov, technickej alebo výkresovej dokumentácie nových/inovovaných produktov a prípadné dodanie ich modelov alebo prototypov a funkčných vzoriek a pod. 

B. ochrana práv priemyselného vlastníctva, ktorých cieľom je preplatenie správnych udržiavacích poplatkov súvisiacich s podaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku alebo v zahraničí. 

Pre oprávnené aktivity B. je akceptovaný výstup vo forme prihlášky na úžitkový vzor (technické riešenie) alebo vo forme patentovej prihlášky a poplatkov za udržiavanie platnosti patentu či úžitkového vzoru. 

Prehľad spracovala Lenka Detková zo spoločnosti EOSNEBOTRA, na ktorú sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne výziev (lenka.detkova@eosnebotra.sk).