Najaktuálnejšie výzvy z Plánu obnovy a odolnosti pre firmy

Najaktuálnejšie výzvy z Plánu obnovy a odolnosti pre firmy

Najaktuálnejšie výzvy z Plánu obnovy a odolnosti pre firmy

V spolupráci s našim partnerom EOSNEBOTRA vám prinášame informácie o troch najaktuálnejších výzvach z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameraných na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie a na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny.

1. Dekarbonizácia ekonomiky pre firmy

Výzva zameraná na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie.

Do výzvy sa môžu zapojiť malé, stredné a dokonca aj veľké podniky.

Celková alokácia výzvy predstavuje 41 360 000 mil. EUR, kde výška podpory je min. 200 tis. EUR a max. 2 mil. EUR.

Intenzita pomoci:

 • pri priemyselnom výskume predstavuje 65-80%,
 • pri experimentálnom vývoji 40-60%,
 • v prípade partnerov, ktorí sú výskumnými organizáciami sa intenzita pomoci pohybuje až na úrovni 100%.

Podporené budú projekty, ktoré prostredníctvom výskum a vývoja dokážu byť komerčne potenciálne v úrovnichach TRL 4 – 8.

Finančné prostriedky budú prerozdelené do výskumno-vývojových projektov, ktoré sa zamerajú na inovatívne riešenia v oblasti dekarbonizácie a to konkrétne na:

 • klimatické vedy a riešenie klimatickej zmeny,
 • bezuhlíhová energetika (energia = skladovanie, zásobovanie, energetické siete a systémy)
 • elektrifikácia,
 • vodík, technológie batérií a alternatívne palivá,
 • čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita,
 • nízkoemisné priemyselné procesy a materiály,
 • biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Termín podania žiadosti je možný do 15. marca 2024.

Upozorňujeme, že žiadateľ musí spĺňať podmienku schválenej žiadosti „short proposal“ v rámci programu Horizont Európa. V takom prípade získal odporučenie predložiť „full proposal“, a teda stanovisko „go“.

2. Digitalizácia ekonomiky pre firmy

Výzva zameraná na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení.

Do výzvy sa môžu zapojiť malé, stredné a aj veľké podniky.

Celková alokácia výzvy predstavuje 45 320 000 mil. EUR, kde výška podpory je min. 200 tis. EUR a max. 1 mil. EUR.

Intenzita pomoci:

 • pri priemyselnom výskume predstavuje 65-80%,
 • pri experimentálnom vývoji 40-60%,
 • v prípade partnerov, ktorí sú výskumnými organizáciami sa intenzita pomoci pohybuje až na úrovni 100%.

Prostredníctvom výskumu a vývoja, v úrovniach TRL 4 – 8, dokážu tieto projekty vyniknúť v digitálnych technológiách, akými sú:

 • priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle)
 • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia)
 • vznikajúce umožňujúce alebo podporné technológie
 • pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie
 • umelá inteligencia a robotika
 • pokročilá výpočtová technika

Termín podania žiadosti je možný do 15.marca 2024.

Upozorňujeme, že žiadateľ musí spĺňať podmienku schválenej žiadosti „short proposal“ v rámci programu Horizont Európa. V takom prípade získal odporučenie predložiť „full proposal“, a teda stanovisko „go“.

3. Výstavba OZE nad 500kW, vrátane batérií

Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy.

Do výzvy sa môžu zapojiť malé, stredné a dokonca aj veľké podniky. Oprávnené je celé územie SR.

Celková alokácia výzvy predstavuje 63 740 000 mil. EUR, kde je výška podpory:

 • max. 2,5 mil. EUR pre aktivitu A.
 • max. 5 mil. EUR. pri kombinácií aktivity A. + B.
 • max. výška podpory na 1MWh vyrobenej elektriny z OZE pri aktivite A. nesmie presiahnuť sumu 27 EUR

Intenzita pomoci predstavuje 45%.

Podniky môžu žiadať o finačnú pomoc na:

A) výstavbu nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využíva:

 • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny
 • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, sládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla,

B) zariadenie na uskladňovanie elektriny z OZE je možné požiadať len s aktivitou A.
Celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny musí byť min. 0,5MW a max. 5MW.

Termín podania žiadosti je možný do 15. januára 2024.

Upozorňujeme, že žiadateľ musí mať rezervovanú kapacitu pre pripojenie do distribučnej alebo prenosovej sústavy pre nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE.

Prehľad spracovala Lenka Detková zo spoločnosti EOSNEBOTRA, na ktorú sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne výziev (lenka.detkova@eosnebotra.sk). Výskumno-vývojové výzvy sú pomerne náročné. V EOSNEBOTRA vám preto radi poskytnú bližšie informácie k celkovej oprávnenosti vášho projektu.