Systémový prístup v poradenstve pre rodinné firmy: Kľúč k udržateľnému rozvoju - Generačná výmena v rodinných firmách

Systémový prístup v poradenstve pre rodinné firmy: Kľúč k udržateľnému rozvoju

Systémový prístup v poradenstve pre rodinné firmy: Kľúč k udržateľnému rozvoju

Rodinné podniky tvoria základ ekonomiky po celom svete, a ich úspešný rozvoj je kľúčovým faktorom pre udržateľný hospodársky rast. V tomto článku sa budeme zaoberať dôležitosťou systémového prístupu v poradenstve pre rodinné podniky a jeho vplyvom na dosahovanie dlhodobej prosperity a harmonie v tejto špecificko-náročnej oblasti podnikania. O systémovom prístupe sme sa rozprávali s Dr. Mag. Manuelou Mätzener, CBSC, CMC, poradkyňou pre systémové rodiny a manažment a zakladateľkou ifub GmbH (Institut für Familien & Betriebe).

Na čom je založený systémový prístup, ktorý používate vo svojej práci? 


Systémový prístup k poradenstvu rodinným podnikom vychádza z predpokladu, že rodinné podniky sú komplexné sociálne systémy, v ktorých sa prelínajú tri systémové okruhy – rodina, podnik a majetok. Ide o to, aby sme sa pozerali nielen na jednotlivých členov rodiny a podniku, ale aj na ich vzájomné vzťahy a dynamiku systému ako celku. 

Systémový prístup je založený na nasledujúcich princípoch:

1) Zohľadnenie celého systému: rodinný podnik sa vníma ako celý systém, v ktorom sú úrovne rodiny, podniku a vlastníka úzko prepojené. Cieľom je pochopiť a zohľadniť interakcie a vzájomné závislosti medzi týmito úrovňami. 

2) Zameranie na komunikáciu a vzťahy: Systémový prístup kladie osobitný dôraz na povahu a kvalitu komunikácie a vzťahov v rámci rodiny a podniku. Ide o pochopenie rôznych perspektív, potrieb a záujmov zúčastnených strán a podporu výmeny a spolupráce. 

3) Zohľadnenie rolí a hierarchie: Rodinné podniky majú často zložité štruktúry rolí a hierarchie, ktoré môžu mať pozitívne aj negatívne účinky. Cieľom systémového prístupu je pochopiť tieto roly a hierarchie a v prípade potreby ich upraviť tak, aby sa umožnila efektívna spolupráca a zdravý rozvoj podniku. 

4) Oceňovanie rozmanitosti a multiperspektívnosti: Každý rodinný podnik je jedinečný a má svoje vlastné hodnoty, tradície a normy. Systémový prístup uznáva rozmanitosť týchto rozdielov a považuje ich za zdroje. Ide o začlenenie rôznych perspektív a silných stránok zúčastnených strán a vypracovanie spoločnej vízie a stratégie. 

5) Zameranie na zmeny a rozvoj: Rodinné podniky často čelia výzvam súvisiacim s nástupníctvom, konfliktmi, rastom podniku alebo inými zmenami. Systémový prístup podporuje identifikáciu potrieb zmien a vývoj riešení, ktoré zohľadňujú celý systém. 

Systémový prístup v poradenstve pre rodinné podniky umožňuje pochopiť komplexnú dynamiku a interakcie a podporiť pozitívne zmeny na úrovni jednotlivca, rodiny a podniku. Ide o zachovanie rodinného dedičstva a zároveň o podporu adaptability a udržateľnosti podniku. 

Môžete nám povedať o najúspešnejšom prípade, na ktorom ste pracovali?


Jedným z mojich najdlhšie pôsobiacich klientov je hotel Schachner vo Wachau, ktorému pravidelne pomáham od roku 2012.

V dôsledku náhleho úmrtia majiteľa a konateľa Ferdinanda Schachnera v júni 2014 šok a strata spôsobili konflikty v rodine aj v podniku. Bolo potrebné vyjasniť a nanovo definovať úlohu manželky a predchádzajúceho šéfa, ako aj ďalších členov rodiny (staršia sestra zosnulého mladšieho brata). Cieľom bolo vyriešiť konflikty medzi členmi rodiny tak, aby každý poznal svoje miesto v rodine aj v podniku. Ďalším cieľom bolo stabilizovať nepokoje medzi zamestnancami. Oba ciele sa dali rýchlo realizovať prostredníctvom zmien v organizácii.  

Implementácia prebiehala v niekoľkých krokoch.

1) V rámci systémovej konštelácie podniku sa v roku 2012 zviditeľnila súčasná situácia a možné kroky riešenia pre rodinu aj podnik. 

2) V roku 2014 sa v pravidelných intervaloch uskutočnili kvalitatívne hĺbkové rozhovory so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami (celá rodina, približne dvanásť osôb, ako aj zamestnanci na personálnych pozíciách v spoločnosti).  

3) Konfliktné otázky, ktoré vyplynuli z rozhovorov, sa vyhodnotili v priebežnej správe, reflektovali sa pre klienta a určil sa ďalší postup.  

4) Rodinní príslušníci identifikovaní s klientom boli pozvaní na dvojdňovú rodinnú konferenciu, na ktorej sa jednotlivé konfliktné otázky prediskutovali a v duálnom moderovaní sa dospelo k porozumeniu a riešeniu. Zvláštnosťou tejto rodinnej konferencie bolo, že sa otvorila „terapeutickou metaforou“ napísanou špeciálne pre túto spoločnosť. Týmto spôsobom bolo možné pochopiť a prijať veľmi citlivé otázky. Rodinná konferencia sa skončila želaným rodinným pokojom a konkrétnymi opatreniami na konštruktívne spolužitie vo firme. 

5) Paralelne s tým sa spochybnila a zrevidovala existujúca organizačná schéma a vytvorilo sa miesto pre najstaršieho syna Ferdinanda a jeho manželku Máriu, ktorí už v podniku pracovali.  

6) Paralelne s tým bol mladší sprevádzaný pri raste do budúcej vedúcej pozície prostredníctvom koučingu. „Juniorovi“ sa tiež odporučilo, aby navštevoval podnikateľskú akadémiu s cieľom čo najlepšie sa pripraviť na svoju budúcu úlohu. Projekt bol úspešne ukončený koncom roka 2014. V máji 2015 získala spoločnosť ifub 2. miesto v kategórii „Rodinné podniky“ v rámci rakúskej poradenskej ceny Constantinus. Dodnes spoločnosť sprevádzame v pravidelných intervaloch a v rodinných, interných a strategických otázkach.  

7) V roku 2023 sa rodinná firma a jej 75 zamestnancov zúčastnili na workshope o vízii a hodnotách, aby zostali silne zladení do budúcnosti. Hotel Schachner má rozhodne dobré základy, takže bude dobre pokračovať aj pre ďalšie generácie. Cieľom tretej generácie je „stať sa najznámejším miestom s dobrým pocitom v Rakúsku“ a urobiť z hotela Schachner atraktívnu zamestnávateľskú značku.

Aká je vaša vízia budúcnosti rodinných podnikov? 


Rodinné podniky môžu mať rôzne vízie v závislosti od ich individuálnych hodnôt, cieľov a odvetví. Tu je niekoľko príkladov možných vízií rodinných podnikov:

1) Vízia udržateľnosti: rodinný podnik sa môže usilovať o to, aby bol udržateľnou a ekologicky uvedomelou organizáciou. Môže sa usilovať o začlenenie postupov šetrných k životnému prostrediu do svojich obchodných činností, využívanie obnoviteľných zdrojov alebo prevzatie sociálnej zodpovednosti. 

2) Vízia inovácií: Rodinný podnik sa môže zamerať na inovácie a technologický pokrok. Môže chcieť byť na čele svojho odvetvia a získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom neustáleho vývoja a zavádzania nových výrobkov alebo služieb. 

3) Vízia zameraná na zákazníka: Rodinný podnik sa môže zamerať na poskytovanie výnimočnej hodnoty a služieb svojim zákazníkom. Víziou môže byť neustále chápanie a uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov s cieľom budovať dlhodobú lojalitu zákazníkov. 

4) Vízia expanzie: Rodinný podnik môže mať víziu expandovať na nové trhy a rozširovať svoju prítomnosť na regionálnej, národnej alebo dokonca medzinárodnej úrovni. Môže mať túžbu preskúmať nové obchodné príležitosti, uzavrieť partnerstvá alebo založiť dcérske spoločnosti. 

5) Vízia rodinnej tradície: Rodinný podnik môže zachovávať svoju tradíciu a históriu a zameriavať sa na pokračovanie rodinných hodnôt a dedičstva. Môže sa usilovať o zachovanie rodinnej identity a zabezpečenie dlhodobej kontinuity naprieč generáciami. 

6) Vízia zameraná na zamestnancov: Rodinný podnik môže mať víziu podporovať blaho svojich zamestnancov a byť atraktívnym zamestnávateľom. Môže sa zamerať na vytváranie pozitívneho pracovného prostredia, poskytovať príležitosti na rozvoj a zvyšovať spokojnosť zamestnancov. 

Je dôležité poznamenať, že každá vízia je individuálna a závisí od hodnôt, cieľov a priorít rodiny a podniku. Jasná vízia pomáha rodinným podnikom mať spoločný cieľ a dlhodobé smerovanie a zosúladiť svoje úsilie na dosiahnutie spoločných cieľov. 

Moja vlastná vízia budúcnosti rodinných podnikov je, že rodinné podniky budú aj naďalej oporou hospodárstva a že sa naučia zatraktívniť vnútrorodinné odovzdávanie, aby úspešne čelili úpadku. Na to, aby sa to podarilo, je potrebná súhra ľudí a čísel, dialóg medzi generáciami, pohľady zvonku a reflexia a vždy nové impulzy, ktoré poskytujú kongresy ako je Medzinárodný kongres rodinných firiem
 

Aké sú najväčšie výzvy pre rodinné podniky v budúcnosti? 


Rodinné podniky budú aj v budúcnosti čeliť viacerým výzvam, ktoré môžu ovplyvniť ich dlhodobý rozvoj a úspešnú existenciu. Tu sú niektoré z najväčších výziev:


1) Plánovanie nástupníctva: Plánovanie nástupníctva je často jednou z najväčších výziev pre rodinné podniky. Môže byť ťažké nájsť vhodného nástupcu, ktorý by mal odborné zručnosti aj odhodlanie pre podnikanie. Odovzdanie zodpovednosti ďalšej generácii si vyžaduje dlhodobé plánovanie, otvorenú komunikáciu a dôkladnú prípravu. 

2) Vnútorné rodinné konflikty: Konflikty v rodine môžu mať negatívny vplyv na rodinný podnik. Rozdielne záujmy, nezhody a mocenské hry môžu viesť k napätiu a ovplyvniť efektívnosť a harmóniu podniku. Úspešné zvládnutie konfliktov si vyžaduje ochotu viesť dialóg, jasné rozdelenie úloh a zavedenie rozhodovacích procesov. 

3) Prispôsobenie sa technologickým zmenám: Rýchly rozvoj technológií a digitalizácie predstavuje pre rodinné podniky výzvu, ako držať krok a prispôsobiť sa. Integrácia nových technológií, ako je umelá inteligencia, automatizácia alebo elektronický obchod, môže byť nevyhnutná na zachovanie konkurencieschopnosti a splnenie očakávaní zákazníkov. 

4) Globálna konkurencia: Rodinné podniky čoraz viac čelia intenzívnej globálnej konkurencii. Noví účastníci trhu, domáci aj zahraniční, môžu ohroziť podiel rodinného podniku na trhu a jeho ziskovosť. Jasná konkurenčná stratégia a schopnosť prispôsobiť sa zmenám na trhu sú kľúčové. 

5) Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily: Demografické zmeny a rastúca konkurencia v oblasti kvalifikovanej pracovnej sily môžu pre rodinné podniky predstavovať výzvu. Získavanie a udržanie talentovaných zamestnancov s potrebnými zručnosťami a skúsenosťami môže byť výzvou. Rodinné podniky musia ponúkať atraktívne pracovné podmienky, možnosti rozvoja a jasné kariérne vyhliadky, aby prilákali a udržali kvalifikovaných zamestnancov. 

6) Podniková kultúra a profesionalizácia: Udržanie silnej podnikovej kultúry a zároveň potreba profesionalizácie môže byť výzvou. Rodinné podniky musia zabezpečiť zachovanie rodinných hodnôt a zároveň zaviesť účinné podnikové štruktúry, procesy a systémy riadenia na podporu rastu a profesionalizácie. 


Úspešné prekonanie týchto výziev si vyžaduje otvorený a strategický prístup, jasnú komunikáciu, dlhodobé zameranie a neustále prispôsobovanie sa meniacim sa okolnostiam. 

S akým prístupom k zavádzaniu inovácií sa stretávate v rodinných podnikoch? 


Zavádzanie inovácií v rodinných podnikoch si vyžaduje kombináciu strategického plánovania, otvorenej komunikácie a prispôsobivosti. Tu je niekoľko prístupov a metód, ktoré môžu rodinné podniky využiť na podporu inovácií:

1) Vytvorenie kultúry inovácií: Rodinné podniky môžu vytvoriť podnikovú kultúru, ktorá podporuje inovácie. To zahŕňa vytvorenie prostredia, v ktorom sú vítané nové nápady a kreatívne prístupy, podporuje sa podstupovanie rizika a učenie sa z chýb. Kultúra inovácií môže pomôcť posilniť podnikateľského ducha a podporiť inovácie na všetkých úrovniach podniku. 

2) Zapojenie zamestnancov: Rodinné podniky môžu do inovačného procesu aktívne zapojiť svojich zamestnancov. Možno to dosiahnuť vytvorením mechanizmov spätnej väzby, súťaží nápadov, inovačných seminárov alebo pravidelných výmenných fór. Zamestnanci môžu prispieť vlastnými nápadmi a pohľadmi na vývoj a realizáciu inovačných riešení. 

3) Externé partnerstvá a spolupráca: Rodinné podniky môžu uzatvárať externé partnerstvá a spolupracovať s cieľom podporiť inovácie. To môže zahŕňať spoluprácu so začínajúcimi podnikmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami alebo inými spoločnosťami s cieľom využiť ich odborné znalosti, zdroje a technológie. Externé partnerstvá môžu uľahčiť prístup k novým nápadom a inováciám.

4) Investovanie do výskumu a vývoja: Rodinné podniky môžu investovať do vlastného oddelenia výskumu a vývoja alebo spolupracovať s externými výskumnými a vývojovými zariadeniami. To umožňuje vyvíjať nové produkty, technológie alebo procesy a podporovať inovácie. Dlhodobá perspektíva a investície do výskumu a vývoja môžu umožniť konkurenčnú výhodu a dlhodobý rast. 

5) Digitalizácia a integrácia technológií: Rodinné podniky môžu využívať inovatívne technológie a digitálne riešenia na optimalizáciu svojich obchodných modelov a procesov. To môže zahŕňať využívanie elektronického obchodu, analýzy veľkých objemov údajov, automatizácie alebo umelej inteligencie. Integrácia technológií môže zvýšiť efektívnosť, otvoriť nové obchodné príležitosti a zlepšiť skúsenosti zákazníkov. 

6) Riadenie a stratégia inovácií: Rodinné podniky môžu využívať špecializované inovačné oddelenie alebo manažéra pre inovácie na koordináciu a riadenie inovačného procesu. Jasná inovačná stratégia, cieľ a míľniky môžu pomôcť udržať sústredenie a umožniť realizáciu inovácií. 

Je dôležité poznamenať, že nie všetky prístupy sú rovnako vhodné pre všetky rodinné podniky. Každý podnik musí zvážiť svoje individuálne zdroje, ciele a možnosti, aby mohol zaviesť čo najlepšie inovácie. 

Ako podporujete rodinné podniky pri zvládaní konfliktov a komunikácie medzi generáciami? 


Zvládanie konfliktov a podpora efektívnej komunikácie medzi generáciami sú pre rodinné podniky dôležité aspekty. Tu je niekoľko spôsobov, ako možno rodinné podniky v tejto oblasti podporiť:

1) Rodinná ústava alebo rodinná charta: Rodinná ústava alebo rodinná charta je dokument, ktorý stanovuje hodnoty, pravidlá a očakávania rodiny a podniku. Slúži ako návod na spoluprácu a komunikáciu v rámci rodiny a medzi generáciami. Rodinná ústava môže pomôcť predchádzať konfliktom tým, že definuje jasné postupy rozhodovania, riešenia konfliktov a plánovania nástupníctva. 

2) Rodinná rada: Rodinná rada je orgán zložený z členov rodiny, ktorý sa pravidelne stretáva a diskutuje o dôležitých otázkach a výzvach. Rodinná rada poskytuje platformu pre otvorenú komunikáciu, zdieľanie informácií a rozhodovanie. Môže pomôcť riešiť konflikty a rozvíjať spoločné ciele a stratégie. 

3) Systémové konštelácie: Rodinné, organizačné alebo štrukturálne konštelácie podľa SySt® sú ďalšou vynikajúcou metódou na zviditeľnenie konfliktov v individuálnom a skupinovom prostredí a na ich rýchle vyriešenie. 

4) Riadenie konfliktov a mediácia: Využitie externých manažérov konfliktov alebo mediátorov, ktorí sa – podobne ako tí z tímu ifub – špecializujú na rodinné podniky, môže pomôcť vyriešiť konflikty a zlepšiť komunikáciu. Prinášajú neutrálny pohľad a know-how na analýzu konfliktov, identifikáciu komunikačných problémov a hľadanie riešení prijateľných pre všetky strany. 

5) Mentoring a koučing: Skúsení členovia rodiny môžu slúžiť ako mentori alebo kouči mladším generáciám, aby im pomohli rozvíjať vodcovské schopnosti, komunikačné zručnosti a stratégie riešenia konfliktov. Prostredníctvom pravidelnej výmeny a podpory zo strany skúsených členov rodiny môžu mladšie generácie využívať ich vedomosti a skúsenosti. 

6) Komunikačné školenia a semináre: Rodinné podniky môžu pre svojich rodinných príslušníkov zabezpečiť komunikačné školenia a workshopy na zlepšenie komunikačných zručností a osvojenie si stratégií riešenia konfliktov. Takéto školenia môžu pomôcť objasniť nedorozumenia, podporiť otvorenú komunikáciu a naučiť efektívne techniky rozhovoru. 

7) Rituály a pravidelné rodinné stretnutia: Rituály a pravidelné rodinné stretnutia poskytujú príležitosti na neformálne rozhovory, výmenu informácií a budovanie medzigeneračných vzťahov. Tieto stretnutia môžu pomôcť budovať pocit spolupatričnosti a dôvery, posilniť komunikáciu a včas riešiť konflikty. 


Pomoc pri zvládaní konfliktov a komunikácie medzi generáciami si vyžaduje čas, odhodlanie a otvorený prístup všetkých zúčastnených členov rodiny. 

Počuli sme, že príbehy rodinných podnikov prepisujete do rozprávok. Je to pravda? Ako vznikajú takéto rozprávky? 


Premena príbehov rodinných podnikov na rozprávky môže mať terapeutický a transformačný účinok. Tu je niekoľko dôvodov, prečo to môže byť účinná metóda:

1) Emocionálny prístup: Rozprávky často hovoria na emocionálnej úrovni a môžu riešiť hlboké pocity a skryté konflikty. Transformácia skutočného príbehu na rozprávku vytvára symbolický priestor, v ktorom môžu účastníci bezpečne preskúmať svoje emócie a skúsenosti. 

2) Zmena perspektívy: Rozprávky ponúkajú možnosť zmeniť perspektívu a zaujať rôzne uhly pohľadu. Pomocou symbolov a metafor môžu členovia rodiny získať nové pohľady a objaviť alternatívne riešenia existujúcich problémov. 

3) Myslenie orientované na riešenie: Terapeutické rozprávky môžu pomôcť nájsť pozitívne riešenia a rozvinúť nové možnosti konania. Môžu slúžiť ako inšpirácia na prekonanie ťažkostí, prekonanie prekážok a riešenie konfliktov. Rozprávky rozvíjajú predstavivosť a podporujú tvorivé myslenie. 

4) Identifikácia a sebareflexia: Stotožnením sa s postavami v rozprávke môžu členovia rodiny rozpoznať svoje vlastné skúsenosti, túžby a obavy. To umožňuje hlbšiu sebareflexiu a pochopenie dynamiky v rodine. 

Tvorba terapeutických rozprávok pre rodinné podniky je tvorivý proces, ktorý zahŕňa niekoľko krokov:

1) Zhromažďovanie príbehov: Najprv sa zozbierajú relevantné príbehy a skúsenosti rodiny súvisiace s rodinným podnikom. Je dôležité zahrnúť všetky perspektívy a emócie, aby sa získal komplexný obraz. 

2) Identifikácia symbolov a metafor: Zozbierané príbehy sa analyzujú s cieľom identifikovať kľúčové momenty, konflikty, hodnoty alebo témy. Tie sa potom môžu transformovať do symbolických prvkov a metafor, ktoré sa použijú v rozprávke. 

3) Štruktúrovanie rozprávky: Na základe identifikovaných symbolov a metafor sa rozprávka štruktúruje. Vytvoria sa postavy, dejové línie a atmosféra rozprávania, ktoré odrážajú jadro skutočného príbehu. 

4) Integrácia terapeutických prvkov: Terapeutické rozprávky môžu obsahovať ďalšie prvky, ktoré podporujú transformáciu a uzdravenie. Môžu to byť napríklad postavy poradcov, čarovné predmety alebo momenty učenia, ktoré pomáhajú členom rodiny nájsť nové perspektívy a riešenia. 

5) Spoločná reflexia a diskusia: Rozprávka sa predkladá členom rodiny a slúži ako východiskový bod pre spoločnú reflexiu, diskusiu a dialóg. Umožňuje účastníkom vyjadriť svoje myšlienky, pocity a interpretácie a spoločne hľadať riešenia. 


Transformácia príbehov na terapeutické rozprávky si často vyžaduje podporu profesionálneho terapeuta, poradcu alebo kouča, ktorý pozná rodinné podniky a môže tento proces sprevádzať. V prípade už spomínaného hotela Schachner v Maria Taferl sme vytvorili „Rozprávku o zámku na Flußbergu“. A tromi protagonistami 3 generácií boli 3 hady: had strnulosti, had smrti a had arogancie. Dodnes si všetci účastníci rodinnej konferencie pamätajú dávno zabudnutý výrok bohov: „Ženy z rodiny by museli uzavrieť mierovú zmluvu a zahrnúť do nej všetky ženy z rodiny.“ 

Ďakujeme Manuele za príjemný rozhovor a tešíme sa na jej prednášku na 4. ročníku Medzinárodného kongresu rodinných firiem.