Strategické poradenstvo - Generačná výmena v rodinných firmách

Strategické poradenstvo

Strategické poradenstvo

Posilnite postavenie a hodnotu svojej rodinnej firmy správnou realizáciou rastových stratégii

Prelínanie oboch sfér, rodinnej a podnikateľskej, robí z rodinných podnikov osobitný typ organizácie, ktorý podlieha špecifickým vnútorným a vonkajším procesom. V strategickom kontexte to znamená, že je potrebné zohľadniť existenciu úzkeho vzťahu medzi kapitálom, manažmentom a rodinou. Tento osobitný typ vzťahu môže byť zdrojom zvýšeného operačného rizika, ale aj veľkou príležitosťou.

Aké výhody prináša Strategické poradenstvo?

Rodinné podniky majú tendenciu rásť veľmi vyrovnane a ich sklon riskovať je obmedzený. To však neznamená, že rodinné podniky neuvažujú strategicky. Práve naopak! S cieľom vyrovnať sa s novými hospodárskymi trendmi (koncentrácia odvetví, zvýšená medzinárodná konkurencia, všeobecný pokles marží a v poslednom čase aj celková stagnácia) venujú najmä rodinné podniky veľa úsilia novej strategickej orientácii.

Ako poradenstvo prebieha?

S cieľom vytvoriť objektívny a vecný základ pre tvorbu stratégie je potrebné analyzovať pozíciu a konkurencieschopnosť firmy na trhu, jej obchodný model, súčasný a cieľový pomer zisku a rizika, silné a slabé stránky rodinnej firmy, investičný potenciál, talenty nástupcu, očakávania zainteresovaných strán firmy, a hodnoty, ktorými sa riadi konanie majiteľa, rodiny zapojenej do firmy a kľúčových zamestnancov.

Aké výsledky môžete očakávať?

Vďaka strategickému poradenstvu si zadefinujete krátkodobé a dlhodobé ciele, zosúladíte si rozdielne predstavy o smerovaní a vízii rodinného podniku a otvoríte komunikáciu o zložitých rodinno-firemných otázkach. Napomôže vám tiež k vytvoreniu, implementácii a monitorovaniu strategického plánu rodinného podniku.

Chcete posilniť pozíciu svojej rodinnej firmy nastavením strategického plánu?