Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie - Generačná výmena v rodinných firmách

Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie

Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie

Napriek tomu, že 80% slovenského trhu tvoria rodinné podniky, definícia rodinnej firmy nebola presne a jednotne vymedzená až do závera roka 2022, kedy NR SR schválila novelu zákona, ktorou zaviedla legálnu definíciu rodinného podniku, evidenciu či register rodinných firiem a iné.

Novela, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola podpísaná prezidentkou SR 19. decembra 2022 a ustanovenia o rodinných podnikoch budú účinné od 1. júla 2023.

Čo je rodinný podnik?

Rodinný podnik je podľa vzniknutej definície obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, podľa Obchodného zákonníka, ak členovia rodiny napĺňajú požiadavky z hľadiska rozhodujúceho vplyvu/finančného prospechu v podniku. Presnú definíciu nájdete v § 15a tu.

 

Osobitne je vymedzený pojem rodinná farma. Jedná sa o rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vrátane hospodárskeho chovu rýb, alebo produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami.

Kto sú členovia spoločnej rodiny?

  • manželia
  • príbuzní v priamom rade
  • súrodenci
  • osoby navzájom príbuzné až do štvrtého stupňa a ich manželia

Evidovaný rodinný podnik (ERP)

Ak ide o rodinný podnik zaradený do evidencie rodinných podnikov (§ 15c zákona).

Registrovaný rodinný podnik (RRP)

Je nadstavbou ERP. Štatút RRP priznáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR). Pre priznanie štatútu musia byť naplnené ďalšie podmienky okrem znakov rodinného podniku, napr. zriadená rada rodinného podniku, absencia pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov a iné (§ 15d zákona).

Erika Matwij, ktorá sa viac ako 20 rokov profesionálne venuje firemným procesom a špecializuje sa na rodinné podnikanie na Slovensku, definuje rodinný podnik:

  • Rodinná firma je charakteristická tým, že vlastníctvo aj riadenie rodinného podniku sú v rukách členov rodiny.
  • Rodinné podniky súvisia s rodinou, manželstvom. Faktor rodiny zasahuje do života firmy, či už je vytváraný manželmi, alebo inými členmi rodiny, ktorí majú zároveň aj finančnú kontrolu nad firmou.
  • Rodinný podnik je teda firma, ktorej vlastníctvo patrí členom rodiny. Je riadená členom rodiny, alebo potomkom zakladateľa.

 

“Pri práci na rôznych projektoch a medzigeneračných rozvojových stratégiách som presvedčená, že potenciál rodinných podnikov spočíva v sile podnikateľských rodín. Je to sila rodiny, ktorá určuje silu firmy, ochotnej a schopnej budovať viacgeneračné podnikanie”

Erika Matwij, Prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu

Aký názor má na novelu zákona a definíciu rodinného podniku Asociácia priemyselných zväzov a dopravy? Prečítajte si tu.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Čo rodinná firma nie je?

Rodinná firma nie je spoločný podnik partnerov bez rodinného vzťahu (napr. kamarátov), z ktorých jeden (alebo obaja) zamestná v spoločnej firme svoje dieťa.

Rodinná firma nie je každá firma, ktorá sa za ňu vyhlási.

 

Definícia rodinného podnikania v Českej republike

Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť.

1) Rodinná obchodná spoločnosť je obchodná spoločnosť, v ktorej je nadpolovičný počet spoločníkov tvorený členmi rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom jej štatutárneho orgánu alebo v ktorej členovia rodiny priamo alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti; znaky rodinnej obchodnej spoločnosti sú splnené v takom prípade, ak je jej jediným spoločníkom člen jednej rodiny, ktorý je súčasne členom štatutárneho orgánu a aspoň jeden iný člen tej istej rodiny je členom jej štatutárneho orgánu, jej zamestnancom, jej prokuristom alebo členom jej dozornej rady. Za rodinnú obchodnú spoločnosť sa považuje taká obchodná spoločnosť, v ktorej väčšinu hlasovacích práv vykonáva v prospech jednej rodiny fond alebo správca zvereneckého fondu, ak je súčasne aspoň jeden člen tejto rodiny členom štatutárneho orgánu fondu alebo správca zvereneckého fondu.

2) Rodinná živnosť je podnikanie, na ktorom sa svojou prácou alebo majetkom podieľajú najmenej dvaja členovia jednej rodiny a minimálne jeden z členov tejto rodiny je držiteľom živnostenského alebo iného podobného oprávnenia, alebo je oprávnený podnikať z iného dôvodu.

3) Za členov jednej rodiny sa na účely rodinného podniku považujú spoločne pracujúci manželia alebo partneri*) alebo aspoň jeden z manželov alebo partnerov a ich príbuzných až do tretieho stupňa, osoby zosobášené s manželmi alebo partnermi do druhého stupňa, ďalej osoby príbuzné v priamej línii alebo súrodenci. Ak je medzi nimi osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, zastupuje ju pri hlasovaní zákonný zástupca, ak je neplnoletá, inak opatrovník.

*) Zákon č. 115/2006 Z.z., o registrovanom partnerstve a o zmene niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov).

Zengoro Hoshi
46. nástupca Hoshi Ryokan, Japonsko

Najstarším rodinným podnikom je japonská firma, ktorá pôsobí v oblasti hotelierstva Hoshi Ryokan, založená v roku 718.

Pozrite si príhovor 46. nástupcu najstaršieho rodinného hotela na svete, ktorý zaznel na 2. ročníku Medzinárodného kongresu rodinných firiem.