Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie - Inštitút Rodinného Businessu

Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie

Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie

Čo je rodinná firma?

Napriek tomu, že 80% slovenského trhu tvoria rodinné podniky, definícia rodinnej firmy nie je u nás doteraz presne a jednotne vymedzená. Ani legislatíva Slovenskej republiky špecifiká rodinného podnikania samostatne nezohľadňuje.

V právnom poriadku SR absentuje legálna definícia pojmu „rodinné podnikanie“ či „rodinný podnik“. Vychádzať preto môžeme len zo všeobecných zákonných definícií. Podnik sa podľa ust. § 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Podnikaním sa podľa ust. § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka rozumie sústavná činnosť, vykonávaná samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku.(TREĽOVÁ, 2014) Podľa čl. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov je rodina založená manželstvom základnou bunkou spoločnosti a spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.

Takúto tradičnú definíciu rodiny vzhľadom na súčasné spoločenské pomery možno chápať ako prekonanú. Niektoré západné krajiny preto považujú za prežitok nielen inštitút rodiny (najmä v zmysle postavenia a formy tradičnej rodiny), ale aj rodinné podnikanie. Rôzne chápanie pojmu rodiny súvisí s novým definovaním toho, kto členom rodiny je a kto už nie je, so zavádzaním registrovaných partnerstiev a pod. (EPPP, 2014)

Erika Matwij, ktorá sa viac ako 20 rokov profesionálne venuje firemným procesom a špecializuje sa na rodinné podnikanie na Slovensku, definuje rodinný podnik:

  • Rodinná firma je charakteristická tým, že vlastníctvo aj riadenie rodinného podniku sú v rukách členov rodiny.
  • Rodinné podniky súvisia s rodinou, manželstvom. Faktor rodiny zasahuje do života firmy, či už je vytváraný manželmi, alebo inými členmi rodiny, ktorí majú zároveň aj finančnú kontrolu nad firmou.
  • Rodinný podnik je teda firma, ktorej vlastníctvo patrí členom rodiny. Je riadená členom rodiny, alebo potomkom zakladateľa.

 

“Pri práci na rôznych projektoch a medzigeneračných rozvojových stratégiách som presvedčená, že potenciál rodinných podnikov spočíva v sile podnikateľských rodín. Je to sila rodiny, ktorá určuje silu firmy, ochotnej a schopnej budovať viacgeneračné podnikanie”

Erika Matwij, Prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu

Čo rodinná firma nie je?

Rodinná firma nie je spoločný podnik partnerov bez rodinného vzťahu (napr. kamarátov), z ktorých jeden (alebo obaja) zamestná v spoločnej firme svoje dieťa.

Rodinná firma nie je každá firma, ktorá sa za ňu vyhlási.

 

Definícia rodinného podnikania v Českej republike

Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť.

1) Rodinná obchodná spoločnosť je obchodná spoločnosť, v ktorej je nadpolovičný počet spoločníkov tvorený členmi rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom jej štatutárneho orgánu alebo v ktorej členovia rodiny priamo alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti; znaky rodinnej obchodnej spoločnosti sú splnené v takom prípade, ak je jej jediným spoločníkom člen jednej rodiny, ktorý je súčasne členom štatutárneho orgánu a aspoň jeden iný člen tej istej rodiny je členom jej štatutárneho orgánu, jej zamestnancom, jej prokuristom alebo členom jej dozornej rady. Za rodinnú obchodnú spoločnosť sa považuje taká obchodná spoločnosť, v ktorej väčšinu hlasovacích práv vykonáva v prospech jednej rodiny fond alebo správca zvereneckého fondu, ak je súčasne aspoň jeden člen tejto rodiny členom štatutárneho orgánu fondu alebo správca zvereneckého fondu.

2) Rodinná živnosť je podnikanie, na ktorom sa svojou prácou alebo majetkom podieľajú najmenej dvaja členovia jednej rodiny a minimálne jeden z členov tejto rodiny je držiteľom živnostenského alebo iného podobného oprávnenia, alebo je oprávnený podnikať z iného dôvodu.

3) Za členov jednej rodiny sa na účely rodinného podniku považujú spoločne pracujúci manželia alebo partneri*) alebo aspoň jeden z manželov alebo partnerov a ich príbuzných až do tretieho stupňa, osoby zosobášené s manželmi alebo partnermi do druhého stupňa, ďalej osoby príbuzné v priamej línii alebo súrodenci. Ak je medzi nimi osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, zastupuje ju pri hlasovaní zákonný zástupca, ak je neplnoletá, inak opatrovník.

*) Zákon č. 115/2006 Z.z., o registrovanom partnerstve a o zmene niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov).

Zengoro Hoshi
46. nástupca Hoshi Ryokan, Japonsko

Najstarším rodinným podnikom je japonská firma, ktorá pôsobí v oblasti hotelierstva Hoshi Ryokan, založená v roku 718.

Pozrite si príhovor 46. nástupcu najstaršieho rodinného hotela na svete, ktorý zaznel na 2. ročníku Medzinárodného kongresu rodinných firiem.