Rodinná rada - Generačná výmena v rodinných firmách

Rodinná rada

Rodinná rada

Rodinná rada ako „miesto“, kde sa uzatvárajú dohody o spoločných cieľoch rodiny a firmy

Ak chce rodinná firma sformalizovať priebeh procesu nástupníctva a udržať v budúcnosti kultúru rodinného biznisu, jeho hodnoty a medzigeneračné vlákno, odporúča sa zaviesť rodinné rady.

Čo je to rodinná rada?

Rodinná rada je pravidelné rodinné stretnutie, ktoré slúži ako diskusné fórum na rozhodovanie o vážnych rodinných, firemných a vlastníckych témach. Rodinné rady sú ako správne rady vo firmách. Je to spôsob prijímania rozhodnutí o nástupníctve na základe dohodnutých pravidiel. Ide taktiež o platformu na vypracovanie spoločnej misie, vízie a stratégie podnikateľskej rodiny.

Aké výhody prináša rodinná rada?

Rodinná rada vytvára priestor na budovanie silnej, spoločnej rodinnej identity, vyzdvihuje sa tu výnimočnosť rodiny, prameniaca z rodinnej histórie a tradície. Počas rodinných rád sa oplatí venovať čas aj vypracovaniu zásad riešenia rodinných konfliktov, zamestnávania a odmeňovania členov rodiny vo firme.

Špeciálnymi rodinnými radami sú tie, ktoré sa týkajú nástupníctva. Je to jedna z najvýznamnejších historických chvíľ v živote rodiny a firmy. Cieľom týchto stretnutí je nastavenie procesu nástupníctva a vlastníctva, ktorý potenciálne môže ohroziť jednotu firmy a jednotu rodiny.

Hlavné odporúčania pred zvolaním prvej rodinnej rady

  • Vyberte moderátora, ktorého odsúhlasia všetci členovia rodiny a budú ho rešpektovať.
  • Pripravte program prvej rodinnej rady, aké témy a akým spôsobom sa majú riešiť na prvej rodinnej rade.
  • Premyslite si, kto by sa mal zúčastniť na rodinnej rade. Na stretnutie môžu byť pozvané všetky osoby, ktoré patria do rodiny – aj tí, ktorí pracujú, aj tí, ktorí nepracujú v rodinnej firme.
  • Zarezervujte neutrálne miesto na stretnutie, aby sa vytvorila dobrá atmosféra na prácu a hladkú komunikáciu. Je to dôležité stretnutie, ktoré si vyžaduje pokojnú, uvoľnenú a slobodnú atmosféru.

Aké výsledky môžete očakávať?

Rodinné rady vám pomáhajú budovať silnú rodinu a silnú firmu. Venujete sa na nich plánovaniu budúceho vlastníctva rodinného podniku, zapojeniu členov rodiny do rodinného podniku, správe zdedeného majetku členmi budúcich generácií a zachovaniu rodinných hodnôt, tradícií a histórie, Okrem prípravy na nástupníctvo, prispievajú rodinné rady k profesionalizácii rodinného podniku, k efektívnemu riadeniu vzťahov medzi rodinou a vedením spoločnosti, a taktiež k rýchlejšiemu riešeniu konfliktov.

Chcete zorganizovať rodinnú radu a neviete ako začať?