Ján Oravec

Ján Oravec

PhDr. Ján Oravec, CSc. je slovenský ekonóm a od roku 2020 štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

V rokoch 2003 až 2020 bol prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska a pôsobil ako zástupca slovenských zamestnávateľov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli. Neskôr sa stal členom jeho predsedníctva.

Založil a viedol Nadáciu F.A. Hayeka a tiež Združenie daňových poplatníkov Slovenska. Je členom Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Prahe a prezídia Republikovej únie zamestnávateľov.

V rokoch 1999 až 2002 pracoval ako generálny riaditeľ sekcie stratégie na Ministerstve hospodárstva SR, kde inicioval celý rad návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia, vrátane prvého návrhu na zásadné zjednodušenie daňového systému a zníženie daní z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2000. V rámci svojich kompetencií sa podieľal na vstupe SR do OECD a následne taktiež zastupoval SR v kľúčových ekonomických výboroch OECD v Paríži.